Saturday, August 25, 2012

آدم نشوی یک‌وقت...

گه‌تر از این در دنیا نیست که بدانی و بدانی که رو دیوار کی یادگاری نوشته‌ای و آدم نشوی و باز هم روی آن هی بنویسی... هی بنویسی... گه‌تر از این کی سراغ دارد؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت