Thursday, July 28, 2011

خالد رسول‌پور: کتابم مجوز انتشار نگرفت

فقط توانستم برای خالد رسول‌پور بنویسم یک بار دیگر این شعر سیف فرغانی را بخواند: این عوعوی سگان شما نیز بگذرد... می گذرد به هرحال... خالد نوشته: امیدوارم روزی برسد که تاثیر بدآموزی‌های یک داستان کوتاه، به یک‌هزارم تاثیر بدآموزی ِ "اعدام انسان‌ها در ملاء عام" (که این‌روزها به وفور شاهدیم)، برسد. آن روز می‌دانید که داستان‌هایمان در چه تیراژی منتشر خواهند شد؟

این جاحامد

می گذرد می گذرد
29 juillet 2011, 01:18:50

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Saturday, July 23, 2011

نشدگداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
بسوختیم در این آرزوی خام و نشد
...0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت